מדיניות פרטיות

להלן תפורט מדיניות הפרטיות (להלן: "מדיניות הפרטיות") של חברת גרין בוק בע"מ (להלן: "החברה") .

אתה נדרש, בטרם תחל לעשות שימוש בשירותים השונים של החברה, לקרוא בעיון את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש כפי שמפורטים באתר האינטרנט של החברה אשר בכתובת www.greenbook.co.il. תנאי השימוש חלים על מדיניות פרטיות זו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה.

מעצם השימוש שתעשה בשירותי החברה הינך מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות, קיבלת על עצמך את מלוא תנאיה ואתה נותן הסכמתך לחברה לעשות שימוש במידע האישי שלך ו/או שיגיע מידע שיגיע לחברה בקשר עם שירותי החברה.

ככל שקיבלת מידע אישי שהנו שייך לצד ג' אחר כלשהו והינך מעביר אותו לרשות החברה, מעצם השימוש שתעשה בשירותי החברה, הינך מאשר כי קיבלת את המידע מצד ג' בהתאם לכל דין, השירותים, מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של החברה תואמים את האישורים שקיבלת מצד ג' כדי לעשות שימוש במידע.

חשוב שתדע שאינך חייב לפי חוק להעביר כל מידע לחברה, אך במידה ולא תספק אותו לא תוכל ליהנות ממלוא השירותים שמספקת החברה.

אם אינך מסכים למי מהתנאים שלהלן אנא אל תעשה כל שימוש בשירותים שמספקת החברה.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר יחיד אך פונה לגברים ונשים כאחד. בכל מקרה בו נכתב הדבר בלשון רבים או יחיד יש לראות בכך כפנייה גם ליחיד או לרבים בהתאמה.

 1. 1.       הגדרות

אלה יהוו ההגדרות במדיניות פרטיות זו:

1.1.    "החברה" - חברת גרין בוק בע"מ.

1.2.    "האתר" – אתר האינטרנט של החברה אשר מופעל על ידה והידוע בכתובת: greenbook.co.il.

1.3.    "המערכת" – פלטפורמה מבוססת WEB ו/או אפליקציה סלולארית אשר באמצעותה מספקת החברה שירותים לבתי עסק ו/או ללקוחות קצה.

1.4.    "בית עסק" – בית עסק ו/או לקוח אשר עימו התקשרה החברה במטרה שירכוש את שירותי החברה המסופקים באמצעות המערכת.

1.5.    "לקוח קצה"-  משתמש שנרשם באתר לשירותי האתר ואשר הינו לקוח קיים או פוטנציאלי של בית העסק ו/או לקוח של החברה.

1.6.    "משתמש" – כל משתמש ו/או מבקר ו/או צופה במערכת שהנו בית עסק ו/או לקוח קצה.

1.7.    "Cookies"- קבצי טקסט קטנים המאוחסנים על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש באמצעות הדפדפן.

 1. 2.       הסכמה

החברה היא המפתחת והמשווקת של מערכת המספקת פתרונות שיווק דיגיטליים אשר מיועדים לשימוש של בתי עסק וגורמים אחרים, דוגמת מתמודדים בבחירות, אשר מעוניינים בקיומו של קשר רציף ואיכותי עם קהל לקוחותיהם ולקוחותיהם הפוטנציאליים, אשר מתאפיין בהעברת הודעות ללקוחות הקצה, ביצוע סקרים עבור בתי העסק בקרב לקוחות הקצה, העברת הודעות והזמנות ללקוחות קצה בנוגע לאירועים פרטיים ועסקיים ועוד.

הינך נותן בזאת את הסכמתך לחברה לאסוף ולעשות שימוש במידע הפרטי שלך ושל אחרים, שנתנו לך את הסכמתם לכך, ואשר התקבל בחברה אגב השימוש שלך במערכת. מובהר כי בכל עת תהיה רשאי לבחור לחזור בך מהסכמה זו על-ידי הפסקת השימוש שלך במערכת והעברת הודעה בכתב בעניין זה לחברה.

ככל שאתה מהווה בית עסק, הרי שמעצם השימוש שהינך עושה במערכת הרי שאתה מאשר כי קיבלת את מלוא ההסכמה הדרושה מלקוחות הקצה וכי הינך עומד כלפי לקוחות הקצה בכל תנאי בהתאם למדיניות פרטיות זו ולכל דין.

 1. 3.       איסוף מידע

איסוף המידע במערכת אינו מחויב לפי החוק, אך נדרש לצורך התאמה וייעול השירות המוצע ללקוחות המערכת. לאור זאת, כל משתמש ולקוח של החברה יודע ומסכים בזאת לאיסוף ולשימוש על ידי החברה ושלוחיה בפרטים שמסר במועד הרישום למערכת ו/או הנובעים מפעילותו במערכת, לרבות מידע שנאסף לגביו במהלך השימוש במערכת. המידע שייאסף על ידי החברה יישמר במאגר המידע של החברה ועשוי להכיל את המידע הבא:

3.1.    מידע שנמסר על ידי משתמש בעת ההרשמה למערכת באמצעות המערכת ו/או הסכם לשימוש בשירותי החברה. מידע זה עשוי להיות כולל: שם משתמש, כתובת דוא"ל, מס' טלפון, מס' ת.ז., תחום עיסוק, תחומי עניין ועוד.

3.2.    מידע שהתקבל מלקוח קצה בעת שענה על שאלון ו/או סקר שהועבר אליו.

3.3.    מידע שנוגע ללקוח קצה, שנאסף על ידי בית עסק ושהועבר על ידי בית עסק לחברה לשם שימוש של בית העסק במערכת.

3.4.      מידע סטטיסטי שאינו מידע אישי ושאינו מזהה באופן אישי אלא מהווה מידע חישובי ואנליטי.

3.5.    מידע טכני ותעבורת תקשורת כגון כתובות פרוטוקול אינטרנט(IP), מידע שנוגע לדפדפנים, למכשירים, לקוקיס (cookies), לספקי שירות אינטרנט (ISP), לדפוסי שימוש במערכת, לדפים מפנים/דפי יציאה, לסוגי פלטפורמות, לחותמות תאריך, שעה, מספר ומיקום בדף של לחיצות.

3.6.    מידע הנובע ממעקב משתמש בקובצי יומן רישום שהנו ניתוח של תנועות משתמשים ושמירת כתובות IP לצרכים סטטיסטיים אגרגטיביים.

 1. 4.       השימוש במידע

החברה עשויה לעשות שימוש במידע בהתאם לאפשרויות הבאות:

4.1.    שימוש שוטף שכולל, בין השאר, את המטרות הבאות: (1) זיהוי אישי; (2) תפעול ותמיכה בשירות; (3) יצירת קשר לצורך מתן שירות למשתמש; (4) ניתוח נתונים וסטטיסטיקות; (5) התאמה אישית של תוכן השירות; (6) ציות לחוק ובירור תלונות, חשד להונאה או התנהגות בלתי הולמת.

4.2.    שימוש במידע לא אישי לשם ניתוח מידע סטטיסטי, פילוח התנהגותי (כגון – הרגלי קנייה וכ'ו) ופילוח גנרי המיועד לשיפור המערכת, השירותים והמוצרים. הנתונים בניתוח המידע הסטטיסטי יהיו אנונימיים ללא אזכור וזיהוי אישי ויוכלו לשמש את החברה לשימוש מסחרי.

4.3.    דיוור ורשימת תפוצה לפנייה בנוגע לשירות באמצעות הודעות דוא"ל ומסרונים. אנו עשויים לשמור תכתובות ו/או שיחות שנערכו בינינו לבינך לצרכי שירות לקוחות, ניהול ושיפור השירות.

4.4.    מידע פרסומי - החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמשים שאישרו זאת מראש בעת הליך הרישום או הרכישה, עדכונים שיווקיים, מבצעים פרטניים, סקרים והצעות שונות. ניתן לבחור להפסיק את קבלת התוכן הפרסומי באמצעות הקשה על קישורית  "הסר" בתחתית הודעה שתקבל מטעם החברה ו/או באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת המפורטת בדרכי התקשרות עם החברה.

 1. 5.       שיתוף מידע

החברה לא תעביר מידע או תשתף את הפרטים האישיים של משתמש עם צד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:

5.1.    ככל שתידרש על-פי חוק לחשוף מידע ו/או ככל שהמידע נוגע לגורמים מאיימים שעשויים לפגוע בחברה ועסקיה ו/או באחרים.

5.2.    ככל שחשיפת המידע תתבצע במסגרת מחלוקת משפטית בין החברה לבין משתמש, לרבות בהליכים משפטיים, מעין משפטיים, בוררויות וגישורים.

5.3.    אנו עשויים לשתף מידע עם קבלני משנה וספקי שירות. בעשותנו זאת אנו דורשים מקבלני המשנה והספקים לעמוד בכל דרישות מדיניות זו וכל דין רלוונטי ולהשיב לנו את כל המידע בתום התקשרותנו עימם.

5.4.    אנו רשאים להמחות זכויות והתחייבויות, לרבות במקרה של מכירה ו/או מיזוג החברה ו/או נכס מנכסיה עם צד ג' ו/או ככל שצד ג' אפשרי יקבל על עצמו כל התחייבות רלוונטית כלפיך הנוגעת למדיניות זו.

5.5.    ביצוע רכישת שירותים במערכת כמוה כמתן הסכמה מפורשת להעברת פרטי הלקוח לחברת האשראי ו/או לחברת הסליקה ו/או לספק שירותי הסליקה המצוין בתקנון החברה. אשר יקבלו מידע רלבנטי בלבד לצורך ביצוע החיוב עבור השירות ותחת התחייבות לשמור על המידע בסודיות.

 1. 6.       אבטחת מידע

החברה נוקטת באמצעים סבירים על מנת להבטיח את סודיות המידע שברשותה לרבות נהלי אבטחה ואמצעי אבטחה פיסיים ואלקטרוניים. עם זאת, יתכנו מקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון בהם עלול המידע להימחק (באופן מלא או חלקי) ו/או שיעשה בו שימוש לא מורשה על ידי צד שלישי. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר ו/או עקיף מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש או למי מטעמו בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או שימוש לא מורשה ו/או חשיפת המידע, למעט במקרה שנבע מרשלנות החברה.

 1. 7.       שם המשתמש וסיסמה

החברה תקצה לכל משתמש שם משתמש, סיסמה ואמצעי זיהוי חשבון אחרים במטרה לאפשר את כניסתו למערכת. שם המשתמש והסיסמה מיועדים לשימוש אישי בלבד וכל כניסה למערכת באמצעותם, תיחשב ככניסה מאושרת של אותו המשתמש שהינו בעליהם ועל החברה לא תחול כל חובה נוספת לבדוק ו/או לוודא את אמינות ו/או טיב האישור ו/או המקור של כל כניסה אמורה.

 1. חובת משתמש לשמירת סודיות

בכדי למנוע דליפת מידע הינך נדרש שלא למסור מידע שנוגע לפרטי האימות והשימוש שלך במערכת. אתה תהא האחראי הבלעדי בגין כל כניסה ו/או שימוש במערכת של כל גורם שנכנס באמצעות שם המשתמש, הסיסמה ואמצעי הזיהוי האחרים שלך בין אם הכניסה ו/או השימוש אושרו על ידך ובין אם לאו. חלה עליך החובה להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש לא מאושר בשם המשתמש, בסיסמה ובאמצעי הזיהוי האחרים שלך ו/או על כל הפרה או הפרה צפויה הידועה לך באבטחה של האתר. החברה אף עשויה לפנות אליך מעת לעת בבקשה להזדהות ולעדכון פרטי ההתקשרות עמך.

 1. 9.        פרסום תכנים של לקוחות

9.1.     המערכת ו/או החברה יכולים לאפשר העלאה, פרסום, הצגה והפצה (להלן: "העלאה") של טקסט כתוב, תמונות, מידע, אינפורמציה, חוות דעת, ביקורות ותקשורת אשר העלו ו/או פרסמו משתמשים באתר ו/או באמצעותו ו/או באמצעות שירותי המערכת (להלן: "העלאת תכני משתמשים"). המערכת והחברה לא מתחייבים לשמור בסודיות העלאת תכני משתמשים.

9.2.    משתמש המעלה תכני משתמשים לאתר, מציגם או מפרסמם באתר ו/או באמצעות המערכת ו/או באמצעות שירותי המערכת, מעניק בזה לחברה רישיון שהינו בין לאומי, לא אקסקלוסיבי, שאינו נושא תמלוגים, הניתן ללא תמורה והניתן להעברה, להשתמש, לשנות, לערוך, לשכפל, להעתיק, להציג, לפרסם, להפיץ ולנצל בכל צורה שהיא את התכנים שהעלה לאתר, בקשר עם המערכת ו/או בקשר עם החברה ועסקיה, ומבלי להגביל בקשר עם שיווקם, פרסומם והפצתם בכל פורמט ומדיה.

 1. 10.   פרטיות ילדים וקטינים

המערכת אינה מיועדת לשימוש קטינים מתחת לגיל 18 וכל שימוש כזה הינו אסור אלא אם ניתן לכך אישור אפוטרופוס ו/או הורה. משתמש במערכת מצהיר בזה כי הינו בגיר וכשיר כחוק להתחייב משפטית כלפי החברה. החברה לא תהא חייבת לכבד, והיא שומרת לעצמה את הזכות לבטל בדיעבד בהתקשרויות אשר נעשו על ידי קטינים מתחת לגיל 18 שלא קיבלו להתקשרות אישור אפוטרופוס ו/או הורה.  

 

 1. 11.    קבלת גישה למידע המאפשר זיהוי אישי

בהתאם לדין אתה רשאי לבקש מחיקה ו/או עדכון המידע שברשות החברה שנוגע אליך. תוכל לעשות זאת באמצעות פניה לחברה בדוא"ל לכתובת שבדרכי ההתקשרות לחברה.

 1. 12.   עדכון מדיניות הפרטיות

החברה תהיה רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. ככל שנעשה כן הרי שנודיע לך על כל שינוי מהותי במדיניות פרטיות זו על-ידי פרסום הודעה בולטת במערכת שלנו ו/או בדואר אלקטרוני. מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות מדי פעם כדי לקבל מידע על האופן שבו אנחנו מגנים על המידע שלך.

 1. 13.   קישורים לאתרים של צד ג'

המערכת יכולה להכיל קישורים ("LINKS") לאתרים הנשלטים ע"י צדדים שלישיים ואשר אינם בבעלות החברה (להלן: "אתר צד שלישי"). החברה אינה אחראית ואינה מציגה כל התחייבות ו/או מצג לגבי מדיניות הפרטיות של צד שלישי. הלקוח מודע לכך שבמעבר לאתר צד שלישי הוא נושא בכל הסיכונים הקשורים בכניסה ובשימוש באתר צד שלישי ואנו ממליצים לכל לקוח ומשתמש לבדוק היטב את מדיניות הפרטיות של כל אתר צד שלישי אליו הוא בוחר להיכנס.

 1. 14.   בירור מחלוקות

המשתמש מבין, מסכים ומאשר כי על מדיניות הפרטיות זו חל הדין הישראלי בלבד וכי לבתי המשפט המוסמכים המצויים בתל אביב, ישראל, תהיה סמכות שיפוט בלעדית בכל מקרה של כל מחלוקת, תלונה או תביעה הנוגעת למדיניות הפרטיות ו/או לאתר ו/או לשירות המוצע באתר ו/או כל תביעה שהחברה ו/או בעליה הינם צד לה.

 1. 15.   יצירת קשר עם החברה

בכל שאלה הנוגעת למדיניות הפרטיות של האתר הנכם מוזמנים ליצור קשר עם החברה לפי הכתובות והמידע המפורטים להלן:

דואר- אופנהיימר 5 רחובות קומה 3. 

דוא"ל- office@greenbook.co.il

 

 

תנאי שימוש – מערכת GreenBook

נא קרא הסכם זה ("תנאי השימוש") בעיון לפני שתעשה שימוש כלשהו בשירותי החברה כפי שבאים לידי ביטוי באפליקציית GreenBook המפותחת ובבעלות החברה ועמודי האינטרנט של החברה אשר בכתובות www.greenbook.co.il, ,credix.dclub.co.il, dclub.co.il, , smsu.greentest.co.il, myscard.com, plesk.myscard.com.

 

תנאי השימוש נועדו בכדי להסדיר את השימוש וההתקשרות שבין אלה שעושים שימוש במערכת לבין החברה והם יחולו על כל שימוש שיעשה הלקוח ו/או המשתמש ו/או המבקר במערכת כהגדרתה להלן.

אנא אל תשתמש במערכת בטרם תקרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. שים לב כי משתמש במערכת מצהיר כי קרא והבין את תנאי השימוש, המשמעויות הנובעות מכך וכי ידוע לו שתנאי השימוש חלים על ההתקשרות שבין הצדדים ומחייבות את הצדדים, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או בעליה ו/או מי מטעמה אלא בעניין הקשור בהפרת התחייבויות החברה על פי תנאי שימוש אלה.

מדיניות הפרטיות של החברה (להלן: "מדיניות הפרטיות") כפי שמפורסמת בכתובת: www.greenbook.co.il מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ותוכל לשוב ולעיין בשתיהן בכל עת.

תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וכל האמור בלשון זכר מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 1. 1.       הגדרות

אלה יהוו ההגדרות בתנאי שימוש אלה:

1.1.    "החברה" - חברת גרין בוק בע"מ.

1.2.    "האתר" – אתר האינטרנט של החברה אשר מופעל על ידה והידוע בכתובת: greenbook.co.il.

1.3.    "המערכת" – פלטפורמה מבוססת WEB ו/או אפליקציות סלולאריות אשר באמצעותן מספקת החברה שירותים לבתי עסק ו/או ללקוחות קצה.

1.4.    "בית עסק" – בית עסק ו/או לקוח אשר עימו התקשרה החברה במטרה שירכוש את שירותי החברה המסופקים באמצעות המערכת.

1.5.    "לקוח קצה"-  משתמש שנרשם באתר לשירותי האתר ואשר הינו לקוח קיים או פוטנציאלי של בית העסק ו/או לקוח של החברה.

1.6.    "משתמש" – כל משתמש ו/או מבקר ו/או צופה במערכת שהנו בית עסק ו/או לקוח קצה.

1.7.    "משתמש מעלה" – משתמש של המערכת אשר העלה תוכן למערכת.

1.8.    "תוכן משתמש" – תוכן שהועלה למערכת על ידי משתמש מעלה.

1.9.    "תוכן פרסומי" – תוכן שנוגע למוצרים ו/או שירותים ו/או מידע של צד ג'.

1.10.    "אתר צד שלישי'" – אתר אשר קישור אליו (" Link") מופיע במערכת והוא אינו בבעלות ו/או באחריות החברה.

 1. 2.       שירותי המערכת

החברה היא המפתחת והמשווקת של מערכת המספקת פתרונות שיווק דיגיטליים, המיועדת לשימוש של בתי עסק וגורמים אחרים, דוגמת מתמודדים בבחירות, אשר מעוניינים בקיומו של קשר רציף ואיכותי עם קהל לקוחותיהם ולקוחותיהם הפוטנציאליים, אשר מתאפיין בהעברת הודעות ללקוחות הקצה, ביצוע סקרים עבור בתי העסק בקרב לקוחות הקצה, העברת הודעות והזמנות ללקוחות קצה בנוגע לאירועים פרטיים ועסקיים, אישור על הכשרה מקצועית, פרסום בתי עסק ושירותים של אחרים לשם קבלת תמורה, שירותי מידע על עסקאות נדל"ן, מעקב אחר ביקורות בעסקים (למשל ביקורת בטיחות בעבודה)  ועוד.

החברה כשלעצמה אינה מייצרת ו/או מייבאת ו/או מוכרת ו/או מספקת מוצרים כלשהם שהינם בעלי רלוונטיות לשירותים שניתנים באמצעות המערכת, ואין לראות בה כזו, אלא כמספקת תשתית לבתי עסק ליצירת הזמנות דיגיטאליות, סקרים ושאלונים דיגיטאליים באמצעות המערכת.

 

במסגרת השירותים שמספקת החברה היא תהא רשאית לשלוח למשתמש הודעות הנדרשות לניהול חשבון המשתמש במערכת ובכפוף לאישור המשתמש, לשלוח הצעות, הודעות, פרסומים ומידע שלדעת החברה עשוי לעניין את המשתמש והכל בדוא"ל ו/או בהודעת מסרון ו/או בהודעת ווטסאפ ו/או בדואר ו/או בכל דרך מתאימה אחרת.

 1. 3.       הרשאה לשימוש

בכפוף להוראות תנאי השימוש מעניקה לך החברה רישיון, לא בלעדי, ניתן לביטול ושאינו ניתן להעברה להיכנס, להשתמש להציג ולצפות במערכת, בתכניה ולעשות שימוש בשירותי המערכת לשימוש אישי ובלתי מסחרי. כל הפרה של הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות תגרום לפקיעת רישיון זה ללא הודעה מראש.

החברה מספקת שירותים אך ורק למי שמלאו לו 18 שנים לפחות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות, לבטל חשבונות ולבטל הזמנות, לרבות בדיעבד ותחת שיקול דעתה הבלעדי, באם יתברר שמשתמש הינו קטין אשר גילו נמוך מ-18.

 1. 4.       רישום למערכת

4.1.    בכדי להשתמש בתשתית שמספקת החברה באמצעות המערכת, על המשתמש להירשם לשימוש במערכת כבית עסק ו/או כלקוח קצה, תוך העברת הפרטים הדרושים לשם הרישום, אישור התנאים המסחריים שקבעה החברה לשם שימוש במערכת, ואישור תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות וכל זאת באמצעות המערכת ו/או טופס התקשרות עם החברה לאספקת שירותי החברה באמצעות המערכת.

4.2.    החברה תקצה למשתמש שהושלם רישומו למערכת סיסמה ואמצעי זיהוי, כל כניסה למערכת באמצעות הסיסמה ו/או הזיהוי של משתמש מסוים, תיחשב ככניסה מאושרת של המשתמש שהינו בעל הסיסמה ואמצעי הזיהוי הנ"ל ועל החברה לא תחול כל חובה לבדוק ו/א לוודא את אמינות ו/או טיב האישור ו/או המקור של כל כניסה כאמור.

4.3.    המשתמש יהא האחראי הבלעדי בגין כל כניסה ו/או שימוש במערכת של כל גורם שנכנס באמצעות הסיסמה ואמצעי הזיהוי שלו ואשר הזדהה באמצעותם, זאת בין אם הכניסה ו/או השימוש אושרו בפועל ע"י אותו המשתמש ובין אם לאו. מובהר כי המשתמש יהא אחראי בגין הפעולות שנעשו אגב השימוש בסיסמה ו/או באמצעי הזיהוי שלו. על המשתמש חלה החבה להודיע לחברה באופן מידי על כל שימוש לא מאושר בסיסמה ובאמצעי הזיהוי שלו ו/או על כל הפרה או הפרה צפויה הידועה ללקוח באבטחה של האתר.       

4.4.    על הפרטים שימסור המשתמש לחברה בעת הרישום והשימוש שיעשה במערכת תחול מדיניות הפרטיות של החברה.

4.5.    החברה תעביר אישור למשתמש בגין הרישום למערכת ו/או העברה של תשלום, באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת שסיפק המשתמש בעת הרישום. יש  לשמור בכל עת את אישור זה.

4.6.     ביטול עסקה ו/או החזרות ו/או זיכויים ו/או החלפות יתבצעו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות על פיו.

4.7.    המחירים באתר מוצגים בשקלים וכוללים מע"מ.

 1. 5.       אחריות המשתמש

5.1.    המשתמש (לרבות המבקש להצטרף כמשתמש), מתחייב לספק לחברה מידע אמין ותקף ולתקן לאלתר כל מידע שגוי ו/או בעקבות שינוי בפרטים שמסר. המסירה של פרטים כוזבים מהווה הפרה יסודית של תנאי השימוש, אשר תפתור את החברה מכל נזק אשר יגרם למשתמש בשל כך, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר יגיע לחברה על פי כל דין.

5.2.    המשתמש מתחייב בזאת:

5.2.1. להשתמש במנוי שימוש אישי בלבד.

5.2.2. לא לגלות ולא לאפשר את הגילוי של פרטי הגישה שלו למערכת לצד שלישי כלשהו ולעדכן מיידית את החברה בכל חשש לשימוש במערכת שאינו מורשה ו/או בהתאם לכל דין ו/או בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

5.2.3. שהוא יהא האחראי הבלעדי לכל שימוש אשר יעשה על ידו במערכת שאינו בהתאם לכל דין, לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של החברה.

5.2.4. כי בכל חשש לשימוש בלתי מורשה ו/או אסור ו/או רשלני ו/או בניגוד להוראות תנאי שימוש אלה תהיה החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להשעות את חשבון המשתמש לזמן קצוב ו/או לצמיתות.

5.2.5. כי קרא והבין במלואם את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברה ושהובאו לידיעתו המען של החברה, דרכי ההתקשרות עימה, השימושים העיקריים של המערכת, היקף האחריות המוטלת עליו והיקף האחריות המוגבלת של החברה לשירותי המערכת.

5.2.6. ככל שמשתמש הינו בית עסק הרי שהוא מצהיר ומאשר כי ידוע לו שאין בהתקשרותו עם החברה כדי לפטור אותו מכל אחריות הקיימת לו על פי כל דין כלפי לקוחות קצה, לרבות, אחריותו מתוקף חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017, חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 וכל דין רלוונטי אחר וכי עליו לבחון את הוראות הדין החלות על פעילותו באמצעות המערכת ולפעול באופן עצמאי בהתאם לכל הוראות הדין החלות עליו.

 1. 6.       העלאת תכנים על ידי משתמש ואחריותו

בכפוף לתנאים המסחריים של התקשרות המשתמש עם החברה, ייתכן ומשתמש, כמוגדר בסעיף 1.7 שלעיל, יהיה רשאי לפעול, כמוגדר בסעיף 1.8 שלעיל, באופן שיאפשר לו העלאה ו/או פרסום ו/או הצגה ו/או הפצה של טקסט כתוב ו/או תמונות ו/או מידע ו/או אינפורמציה ו/או חוות דעת ו/או ביקורות ו/או לקיים תקשורת בין לקוחות קצה של בית העסק. ניתנת בזאת הסכמת המשתמש המעלה להוראות הבאות:

6.1.    המשתמש המעלה מאשר כי הוא יהיה האחראי הבלעדי ותחול עליו בלבד כל חבות הנובעת מתוכן משתמש שהועלה למערכת ו/או שהתקבל על ידי צד ג' כלשהו.

6.2.    המשתמש המעלה מאשר שעל החברה אינה מוטלת כל אחריות בנוגע להעלאת ו/או אי העלאתם של תכני משתמשים וכי מובן לו שהחברה אינה מתחייבת לבחון ו/או לאשר את תקינותו ו/או מהימנותו ו/או עמידתו בדרישת כל דין של תוכן משתמש.

6.3.    המשתמש המעלה מאשר כי ידוע לו שחל איסור להעלות, לפרסם, להציג, להפיץ, באתר ו/או באמצעותו ו/או באמצעות המערכת טקסט כתוב, תמונות, מידע, אינפורמציה, חוות דעת, ביקורות ותקשורת או כל חומר אחר, שהינו אחד מאלה:

6.3.1. תוכן משתמש שמפר ו/או שפוגע בזכויותיו של אחר, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים או כל זכות קניין רוחני אחרת של כל אדם.

6.3.2. תוכן משתמש שמוציא דיבתו של אחר ו/או מאיים ו/או משמיץ ו/או גס ו/או פורנוגרפי ו/או בלתי הולם ו/או בלתי הוגן ו/או העלול להיחשב כעבירה לפי דין שחל בישראל ו/או בכל טריטוריה רלוונטית.

6.3.3. תוכן משתמש שמחיל בתוכו קוד מקור ו/או תוכנה ו/או תכונה מזיקה כגון באגים, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים ודלתות סתרים.  

6.3.4. תוכן משתמש שמהווה אמצעי אוטומטי ו/או תוכנה ו/או קוד מקור ו/או אלגוריתם ו/או שיטה ו/או הליך אחר שמטרתו להיכנס ו/או להעתיק ו/או לנטר אחר הפעילות במערכת ו/או בחלקים ממנו ו/או בתכניו.

6.3.5. תוכן משתמש שסותר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות העדכניים של החברה.

6.4.    המשתמש המעלה מאשר כי על אף שהחברה אינה מחויבת לכך, הרי שלחברה שמורה הזכות, תחת שיקול דעתה הבלעדי וללא הנמקה, לעכב, להימנע מלפרסם ו/או להפיץ ו/או להסיר פרסום ו/או לספק הודעת הבהרה מטעם החברה לגבי כל תוכן שהועלה למערכת ו/או באמצעותה ו/או באמצעות שירותי החברה.

6.5.    המשתמש המעלה מאשר כי לחברה שמורה הזכות להעביר, בכפוף לצו שיפוטי, את זהותו, דרכי ההתקשרות עימו וכל מידע הנוגע לתוכן משתמש של משתמש מעלה, אשר יש חשש שהפר את הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות ו/או כל דין רלוונטי והוא פוטר את החברה מכל חבות אליו בעניין זה.

6.6.    המשתמש המעלה מאשר כי לחברה שמורה הזכות והוא פוטר אותה מכל חבות אליו בעניין זה, להגביל ו/או להשעות ו/או לסיים את השימוש באתר או בכל חלק ממנו במידה ויש חשש שהפר את הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות ו/או כל דין רלוונטי, והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהנמקה ו/או הודעה מוקדמת.

6.7.    המשתמש המעלה מאשר כי הוא ישפה את החברה בגין כל חבות ו/או נזק ו/או עלות, לרבות שכר טרחת עו"ד, שתיגרם לחברה על רקע של שימוש שיעשה במערכת בניגוד להוראות תנאי השימוש ולרבות בשל תוכן משתמש שהועלה בניגוד להוראות תנאי השימוש ו/או לכל דין רלוונטי.

6.8.    המשתמש, לרבות לקוח קצה, מאשר כי ככל שהוא נפגע מתוכן משתמש שהועלה למערכת ו/או מפעולה אחרת באמצעות המערכת ו/או באמצעות שירותי החברה אשר בוצעה על ידי משתמש מעלה אחר, הרי שהוא פוטר את החברה מכל אחריות ו/או חבות בעניין והוא מאשר כי הוא יהיה רשאי לדרוש כל פגיעה ו/או חוב ו/או חיסרון כיס ו/או נזק ו/או חבות אחרת שבדין אך ורק מהמשתמש אשר גרם לו לפגיעתו האמורה.

 1. 7.       אחריות החברה

7.1.    על אף שהחברה עושה מאמצים סבירים לכך הרי שהחברה אינה מתחייבת ששירותיה באמצעות המערכת לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ו/או ללא טעויות ו/או מבלי גישה בלתי-מורשית .

7.2.    המערכת מסופקת לך "כמות שהיא" ("As Is") ולפי זמינותה ("As Available") ומבלי כל התחייבות ו\או מצג ו\או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או מכללא.

7.3.    אתה מאשר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין השירות ו/או המערכת, יכולותיה, מגבלותיה או התאמתה לצרכיך.

7.4.    אתה מאשר כי לאחר שקראת והבנת את תנאי שימוש אלה, קיבלת על עצמך את תנאי האחריות והגבלת האחריות של החברה וכן את האחריות שחלה עליך בהתאם לתנאי השימוש, כי הינך מודע לכך שאלה מהווים חלק מהותי מתנאי השימוש, ואתה מאשר כי הדברים נלקחו על-ידך בחשבון בהחלטתך לקבל על עצמך את תנאי השימוש.

7.5.    המשתמש מאשר כי בכל מקרה של נזק, אחריותה של החברה בשל רשלנותה או בשל הפרה מכוונת של התחייבויותיה על פי תנאי השימוש תהא מוגבלת לסכום הנזק הישיר, קרי לעלות השירותים שרכש המשתמש מהחברה במהלך העסקה שבין המשתמש לחברה נשואת הנזק הנטען על ידי המשתמש.

7.6.    המשתמש מאשר כי מנהליה ועובדיה של החברה אינם אחראים לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או נסיבתיים מכל מין וסוג שהוא ו/או לאובדן רווח במישרין ו/או בעקיפין למוצר ו/או לשירותים שהוא מספק. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכל נזק נוסף ו/או אחר לרבות נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או נסיבתיים אשר עשויים להיגרם לו במקרים כאמור אפילו אם החברה הייתה מודעת על האפשרות שנזקים כאלה ייגרמו.

7.7.    המשתמש מאשר כי ידוע לו שהחברה אינה מספקת שירותי דיוור ישיר וככל שברצונו לבצע דיוור ישיר ללקוח קצה הרי שהחברה מודיעה לו כי שליחת הודעות סמס שמשלבת את היישומים של החברה הינה באחריות המשתמש בלבד, מתבצעת באמצעות מכשירו האישי של המשתמש, בהתאם לחבילה של ספק התקשורת של המשתמש ועל חשבונו האישי. יתר על כן, על המשתמש בלבד חלה האחריות לפעול בהתאם לכל דין בעניין ולרבות בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (חוק הספאם) וכל דין אחרולרבות החובה לקבל את אישור לקוח הקצה למשלוח המסרון ככל שיש בכך צורך ולרבות האחריות לנתק ו/או לשנות את הגדרות השליחה בהתאם לצרכיו כגון: בעת טיסה לחו"ל וכדומה.

 1. 8.       תוכן פרסומי  

8.1.    ייתכן כי באמצעות המערכת יובא לידיעתך תוכן פרסומי, כמוגדר בסעיף 1.9 שלעיל, הכולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, המבקשים להציע מוצרים ו/או שירותים ו/או מידע. תכנים אלה יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.

8.2.    החברה לא תישא כלפיך ו/או כלפי כל צד ג' כל אחריות בעניין תוכן פרסומי שהובא לידיעתך באמצעות המערכת. החברה אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את התוכן הפרסומי האמור או בודקת את אמיתותו. מלוא האחריות בעניין תוכן פרסומי תחול אך ורק על המפרסם והחברה לא תהיה צד לעסקה שבין המפרסם לבין משתמש ו/או צד ג'.

8.3.   הינך מאשר לחברה להעביר לידיעתך תוכן פרסומי בדוא"ל ו/או בהודעת מסרון ו/או בכל דרך אחרת לגבי שירותים נוספים שהחברה מציעה מעת לעת.

 

 

 1. 9.       זכויות קניין רוחני

9.1.        כל זכויות הקניין הרוחני במערכת הינן רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגראפי של האתר, הטקסטים שבו, הלוגו, העיצובים, התמונות, התצלומים, האייקונים, הכפתורים, האוספים, הנתונים, התוכנה, ממשקי המשתמש, בסיסי הנתונים וכל פרט אחר הנוגע לאתר.

9.2.        אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או למכור ו/או לתרגם, טקסטים, תמונות, נתונים או כל מידע אחר מן המערכת מבלי לקבל את רשותה המפורשת של החברה לכך מראש ובכתב. כמו-כן, אין לעשות כל שימוש מסחרי בטקסטים, בתמונות או בנתונים המתפרסמים במערכת, או בפרטים אחרים המתפרסמים במערכת בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

9.3.        אין להשתמש בנתונים המופיעים במערכת לצורך הצגתם במקום אחר, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

9.4.        השם "GreenBook" וסימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) - הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמה מאת החברה בכתב ומראש.

9.5.        החברה והמערכת שומרים ומכבדים זכויות יוצרים של אחרים. אם אתה מאמין שתכני המערכת או כל מידע אחר המופיע בה, לרבות תמונות, גרפיקה, טקסט, צלילים, מוסיקה וקטעי וידאו מפרים את זכויות היוצרים שלך או של אחרים, אנא צור קשר עם החברה בהתאם לדרכי התקשורת המפורסמים להלן.   

9.6.        מובהר כי מבלי לגרוע מכל האמור במקום אחר, הפרת זכויות הקניין הרוחני של החברה או של צד ג' מהווה הפרה יסודית של תנאי השימוש. לחברה שמורה הזכות, בכל מקרה של יסוד סביר להפרת זכויות קניין רוחני על ידך, להפסיק לאלתר את ההתקשרות עימך ולך לא תקום כל תביעה ו/או טענה ו/או זכות להשבה במקרה כגון זה.

9.7.        ככל שתעביר לחברה הערות, הצעות ו/או חומרים הנוגעים לפיתוח, לעיצוב ו/או לקידום המערכת , הרי שהחברה אינה מתחייבת לעשות בהצעות אלה שימוש וגם אם תעשה כן הרי שלא תהיה זכאי לכל תמורה בגינן, ואתה נותן בזאת רישיון בלתי-הדיר וכלל-עולמי לחברה לעשות שימוש בכל הצעה כאמור.

 1. 10.   שינויים במערכת, הפסקת השירות ותמיכה

10.1.    על החברה לא חלה כל חובה לספק תמיכה ו/או תחזוקה ו/או שדרוגים ו/או שינויים ו/או גרסאות חדשות של המערכת.

10.2.    החברה תהיה רשאית לעדכן את השירותים, היקפם, זמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם, לרבות הסרת שירות קיים והוספת שירותים אחרים. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או עקב תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

10.3.    מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה להפסיק בכל עת את פעילות המערכת באופן מלא או חלקי וככל שתעשה כן הרי שהחברה תיידע אותך על כך זמן סביר מראש.

10.4.    ככל שמצאת תקלה ו/או שהתועלת ו/או שההנאה שלך מן המערכת נפגמה הרי שהינך מתבקש לפנות לחברה בהתאם לדרכי התקשורת שלהלן. מובהר כי החברה תטפל בהערות ו/או בתקלות שיועלו בפניה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 1. 11.   קישורים לאתרי צד שלישי

החברה אינה אחראית לגבי הזמינות, התוכן, המוצרים, השירות, השימוש באתרי צד שלישי וכן באתרים שהכניסה אליהם נעשתה דרך אתר צד שלישי. החברה אינה מציגה כל התחייבות או מצג לגבי התוכן ואיכות המוצרים ו/או השירותים של אתר צד שלישי. הקישורים לאתר צד שלישי באתר אינם מעידים על אימוץ, בעלות או אחריות כלשהי של החברה לגבי אתר צד שלישי. המשתמש מאשר כי הוא מודע לכך שהוא נושא בכל הסיכונים הקשורים בכניסה ובשימוש באתר צד שלישי ומסכים כי לחברה אין ולא תהא כל אחריות בגין כל נזק מכל סוג שהוא שייגרם או עלול להיגרם מהכניסה ו/או השימוש ו/או ההתקשרות עם אתר צד שלישי.

 1. 12.   שונות

12.1.    בכל שאלה ועניין הנוגעים לתנאי שימוש אלה ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה במייל office@greenbook.co.il או בהתאם להנחיות  המפורטות בדף 'צור קשר' באתר החברה.

12.2.    הלקוח מבין ומסכים כי על התקשרותו עם החברה ותנאי שימוש אלה חל הדין הישראלי בלבד וכי לבתי המשפט המוסמכים המצויים בתל אביב, ישראל, תהיה סמכות שיפוט בלעדית בכל מקרה של כל מחלוקת, תלונה או תביעה הנוגעת לשירות ו/או לאתר ו/או למערכת ו/או שהחברה הינה צד לה.

12.3.    הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל החברה ע"פ תקנון זה.


אתר נגיש